DIRECTIONEAZA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT CATRE SRMM

pentru persoane fizice

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor”

  1. Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, in urmatoarele situatii :

‐au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioaresi solicita restituirea acestora;

‐opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult;

Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.

  1. Termen de depunere:
    ‐anual, pana la data de 31 iulie a anului urmator celui de realizare a venitului; Formularul se completeaza in doua exemplare:

‐originalul se depune la:

a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;

‐copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

  1. Formularul se depune in format hartie, la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Formularul se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

  1. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa ‐se inscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala ‐se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

  1. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
  2. Bursa privata: casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private in conformitate cu Legea nr.376/2004 privind bursele private, cu modifcarile si completarile ulterioare.

Contract nr./data – se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.

Suma platita‐se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.

Documente de plata nr./data – se inscriu numarul si data documentelor care atestaplata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private si documentele care atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verificaconformitatea cu originalul. In cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.

  1. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult ‐casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau a unei unitati de cult.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult ‐se inscrie de catre contribuabil denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.

Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult ‐se inscrie de catre contribuabil codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.

Cont bancar (IBAN)‐se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.

Suma ‐se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult.

In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica ‘’Suma’’, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.

Daca suma solicitata a se vira catre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa privata depaseste plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului de raportare cu bursa privata.

III. DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI

Se completeaza numai in cazul in care formularul se completeza de catre imputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adresa ‐ se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscala ‐ se inscrie codul de identificare fiscala a imputernicitului.