INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, prin CENTRUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A RISCURILOR DIN MEDIUL COMUNITAR organizeaza programul de instruire cu titlul „INSTRUIRE INIŢIALĂ IN DOMENIUL RADIOPATOLOGIEI ȘI A RADIOPROTECŢIEI, AL EXPUNERII PROFESIONALE LA RADIAŢII IONIZANTE ȘI AL RĂSPUNSULUI MEDICAL ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ RADIOLOGICĂ” ȋn perioada 12-14 aprilie 2022.

Programul de instruire se va desfăşura ON-LINE şi va fi creditat de Colegiul Medicilor din România.

A. Perioada de înscriere a solicitanţilor : 18-27 februarie 2022;
B. Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:
1) cerere de participare la cursul de instruire, conform Anexei nr. 1;
2) curriculum vitae semnat și datat;
3) diploma de medic specialist sau primar în specialitatea medicina muncii, în copie certificată pentru conformitate;
4) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România cu aviz anual eliberat de Colegiul Medicilor din România privind exercitarea profesiei de medic, în termen, în copie;
5) declarație cu privire la protecția datelor cu caracter personal, întocmită şi semnată, conform modelului din Anexa nr. 2;
6) chitanța aferentă plății de participare la instruire, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.096/2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizate (18 ore instruire = 770 lei). Pe ordinul de plată/mandatul poștal se menționează numele unității angajatoare, numele persoanei care participă la instruire și se specifică „taxă curs inițial abilitare“.
Plata se efectuează pentru : INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA, COD FISCAL 26347241; CONT IBAN RO49TREZ70520E365000XXXX, DESCHIS LA TREZORETIA SECTOR 5.

C. Depunerea dosarelor se va face la secretariatul INSP București (personal, prin posta, prin curier).

D. Afișarea listelor persoanelor acceptate la curs și ale celor respinse se va face pe site-ul INSP/CNMRMC și se va comunica pe adresele de e-mail ale solicitanților ȋn perioada 28 februarie – 2 martie 2022.

E. Sesiunea de instruire se va desfăşura on-line, ȋn perioada 12-14 aprilie 2022, programul fiind detaliat in Anexa nr. 3

F. Evaluarea cunoştinţelor dobândite de către participanţi va avea loc in data de 14 aprilie 2022; comunicarea rezultatelor se va face ȋn aceeaşi zi. Testarea va consta într-un test-grilă cu 20 de întrebări; fiecare întrebare va fi notată cu 0,5 puncte. Pentru a primi certificatul de absolvire, participanții trebuie să răspundă corect la cel puțin 14 întrebări.

G. Eliberarea certificatelor de absolvire se va realiza ȋn perioada 15-21 aprilie 2022.

Programul de instruire se organizează conform:
– ORDINULUI MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 1.096 din 30 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 14 iulie 2021;
– METODOLOGIEI privind instruirea inițială în domeniul radiopatologiei și al radioprotecției, al expunerii profesionale la radiații ionizante și al răspunsului medical în situații de urgență radiologică aprobata prin ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 2646 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021.

PENTRU DETALII SI INSCRIERI VA RUGAM SA ACCESATI SITE-UL INSP

Persoana de contact: Dr. Lavinia Călugăreanu
e-mail: lavinia.calugareanu@insp.gov.ro ;
telefon: Tel: (+4 021) 318 36 22, int. 203

Bibliografie: Anexa nr. 4